Jak napsat žádost o obecní byt? + vzor žádosti

Jak dostat do pronájmu obecní byt?

Jedinou cestou je většinou podání žádosti na příslušný odbor obecního úřadu. S jejím sepsáním vám dnes pomůžeme, určitě ale nepočítejte s tím, že  byste už příští týden bydleli. Přidělení bytu často trvá několik měsíců nebo klidně i let

Níže jsme pro vás zpracovali vzor žádosti o obecní byt …

Kdo má při žádosti o byt přednost? 

Podali jste žádost o byt již před léty, ale namísto vás neustále získávají byt do pronájmu pozdější žadatelé? Dřívější podání totiž rozhodně není jediným rozhodujícím údajem pro přiřazení obecního bytu. 

Vše funguje na systému bodování. Déle čekajícím jsou samozřejmě body časem přidávány, pokud ale žadatel žije v nepříznivých podmínkách, automaticky dostává více bodů. Stejně tak bývají lépe bodováni žadatelé s trvalým pobytem na území obce nebo například lékaři, kteří v obci působí. 

Jak napsat žádost o obecní byt a co musí obsahovat? 

Žádosti o obecní byt ve většině případů najdete přímo na webových stránkách obce. Každý může mít lehce jinou podobu, liší se ale pouze v detailech a měly by obsahovat:

1) Hlavička žádosti 

Základem je nadpis - tedy například Žádost o pronájem obecního bytu, který slouží jako předmět žádosti. 

Uvést můžete také korespondenční adresu úřadu i s jeho názvem, ke kterému žádost podáváte, ale také svou korespondenční adresu, na které budete k zastižení. 

2) Osobní údaje žadatele

Uveďte své jméno, příjmení, datum narození, přidejte váš rodinný stav a příp. adresu trvalého bydliště. Důležité jsou i kontaktní údaje - nejčastěji tedy telefonní číslo a váš e-mail

3) Osobní údaje osob ve společné domácnosti

Pokud nežádáte o malý byteček, ve kterém budete sami, je nezbytné vyplnit i kompletní údaje o všech osobách, které s vámi budou obecní byt sdílet

Opět bude potřeba vyplnit jejich jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Ideální je ke každému z nich doplnit také vztah, který mezi sebou máte (partner, syn / dcera, matka apod.)

4) Odůvodnění žádosti 

Nyní přichází chvíle, kdy můžete nasbírat body navíc. Popište svou aktuální situaci, proč již nemůžete nebo nechcete dále bydlet v místě aktuálního pobytu. 

Nebojte se přiznat, že nezvládáte vysoký nájem, ani to, že už se do bytu nevejdete, nebo se chcete osamostatnit. Zkrátka v pár stručných větách výstižně shrňte vaši situaci

5) Informace o aktuálním bydlení

Na obec často chodí opravdu velké množství žádostí a úředníci se chtějí vyhnout tomu, že by vám přidělili byt s horšími podmínkami, než jaké aktuálně máte. 

Proto pravdivě vyplňte údaje o aktuálním bydlení, mezi kterými by neměla chybět přesná adresa, rozměry bytu a počet pokojů, podlaží, výše nájemného a délka trvání nájemní smlouvy, počet osob žijících v bytě

Případně můžete napsat i další informace, díky kterým úředníci snáze zjistí, co přesně vám na bytu nevyhovuje. A tím větší je pak šance, že pro vás najdou odpovídající byt. 

6) Napište, o jak velký byt máte zájem

Důležitou informací je pro úředníky také to, o jak velký byt máte zájem. Můžete uvést rozsah v metrech čtverečních, určitě ale uveďte také požadovaný počet pokojů (2+1, 3+1 nebo 1+kk apod.). Většinou se uvádí minimální hodnota, která je pro vás akceptovatelná. 

7) Čestné prohlášení žadatele

Pokud nemáte originální žádost dané obce, u které o obecní byt žádáte, bude potřeba vymyslet vlastní prohlášení žadatele. 

V tom stvrzujete, že nejste vlastníkem nemovitosti vhodné k bydlení, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou správné a zakládají se na pravdě, a že jste seznámeni s tím, že každou změnu musíte úřadu bez prodlení oznámit.

8) Datum a podpis žadatele

Na konci žádosti vypíšete den a místo podpisu žádosti a připojíte svůj vlastnoruční podpis (vyvarujte se jiným barvám pera než klasické modré). 

Kam doručit žádost o obecní byt? 

Na webu obce si najděte příslušný odbor a jeho korespondenční adresu, dopis vždy odesílejte s možností potvrzení o jeho převzetí

Stejně tak můžete svou žádost na obecní úřad dodat osobně, v tomto případě doporučujeme si vytisknout dvě kopie - jednu odevzdáte a na druhou si necháte potvrdit její převzetí. 

Nezapomínejte na aktualizaci údajů a prodloužení žádosti

Každá obec může mít podmínky trošku jiné, žádost má ale většinou omezenou dobu trvání a je nezbytné ji (nejčastěji 1 za rok) prodloužit či obnovit

Stejně tak nezapomeňte aktualizovat jakékoliv údaje, které se od doby podání žádosti změnily. A to zejména svou aktuální životní situaci od příjmů až po počet členů v domácnosti, ale také důležité kontaktní údaje

Vzor žádosti o obecní byt:

 

ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

Adresa obecního úřadu Vaše korespondenční adresa

Jméno a příjmení žadatele: ……………………………………………………………………....…

Datum a místo narození: ………………………………………………………………….………...

Rodinný stav: …………………………….….….. RČ: …………………….…….…………….…..

Telefon: ………………………………………..… E-mail: ……………………...…………………..

Adresa současného bydliště: ……………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu: ……………………………………………………………………………..

Povolání uchazeče:  ………………………………………………………………….……………...

(příp. můžete k žádosti přiložit potvrzení zaměstnavatele s výší příjmů či živnostenský list apod. dokumenty, které urychlí celý proces posouzení)Na adrese mého současného pobytu, se mnou žijí tyto osoby, včetně dětí:

  1. Jméno Příjmení, datum narození - rodinný vztah 

Obecní byt budu sdílet s těmito osobami:

  1. Jméno Příjmení, datum narození - rodinný vztah (příp. trvalé bydliště, pokud není shodné s bydlištěm žadatele)

Odůvodnění žádosti o obecní byt:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Informace o aktuálním bydlení

Adresa bytu, který nyní užívám: ……………………………………………………………………

Rozměry v m² ……………………………. Velikost bytu: ………….………………  (např. 2+1)

Podlaží: ……………. Délka trvání / typ smlouvy: ………………….  (např. na dobu neurčitou)

Doplňující informace: ……………………………………………………………………………….

Mám zájem o byt o minimální velikosti: ………………………..….  (rozloha a velikost bytu)

Prohlašuji, že já ani další osoby, se kterými chci obecní byt sdílet, nejsme vlastníky domu, družstevního bytu ani bytu v osobním vlastnictví a ani je neužívám právem odpovídajícímu věcnému břemenu nebo nevlastníme jinou nemovitost vhodnou k trvalému pobytu.

Veškeré údaje v žádosti jsem uvedl/a pravdivě a jsem si vědom/a povinnosti ohlásit bez prodlení veškeré změny, které nastanou po datu podání žádosti.

V souladu s § 5 odst. 5), zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění uděluji tímto souhlas k tomu, aby Obecní úřad ……………………….. zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje, týkající se mojí osoby, uvedené v mé žádosti o nájem bytu, a to především za evidenčními a informačními účely, souvisejícími s projednáváním předmětné žádosti na jednání obecního zastupitelstva. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

Své prohlášení stvrzuji níže vlastnoručním podpisem.

V ……………………. dne …………………..

             (vlastnoruční podpis) 

………………………………………………….

Jméno Příjmení žadatele